top of page

Voorwaarden

DE OVEREENKOMST

Het gebruik van deze website en diensten op deze website die worden aangeboden door Cultural Style Week Ltd (hierna "Website" genoemd) zijn onderworpen aan de volgende Algemene voorwaarden, waarvan alle delen en subdelen hier specifiek door middel van verwijzing zijn opgenomen. Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk "Website" genoemd) en alle diensten die door of op deze Website worden aangeboden ("Diensten").

 

DEFINITIES

"Overeenkomst" verwijst naar deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid en andere documenten die door de Website aan u worden verstrekt.

Wij”, “ons" en "ons” zijn verwijzingen naarCULTURALSTYLEWEEK.COM.

Gebruiker”, “U" en "uw” duidt de persoon aan die toegang heeft tot de website voor het nemen of gebruiken van een dienst van ons. Gebruiker omvat het bedrijf, partnerschap, eenmanszaak, persoon, rechtspersoon of vereniging die diensten van deze website afneemt.

 “Website"betekent en omvatculturelestijlweek.comen elke opvolger van de website van het bedrijf of een van zijn gelieerde ondernemingen.

Partijen: Gezamenlijk worden de partijen bij deze Overeenkomst (wij en u) Partijen genoemd.

 

INSTEMMING & AANVAARDING

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ONS PRIVACYBELEID EN ALLE TOEPASSELIJKE AANVULLENDE VOORWAARDEN (GEZAMENLIJK DE "VOORWAARDEN") ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN ZE ALGEMENE VOORWAARDEN BEVATTEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP UW RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN INHOUD. DE VOORWAARDEN BEVATTEN BIJVOORBEELD:

 • UW VERPLICHTING OM TE VOLDOEN AAN ALLE TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING.

 • BEPERKINGEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U; EN

 • EEN VEREISTE DAT U OP INDIVIDUELE BASIS CLAIMS OF VERHAAL TEGEN ONS AANVRAAGT (INCLUSIEF MONETAIRE, INDIENENDE EN VERKLARENDE VERHAAL) IN PLAATS VAN DAN ALS DEELNEMER AAN ENIGE CLASS OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE.

UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SERVICES IS AFHANKELIJK VAN UW AANVAARDING VAN EN NALEVING VAN ALLE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of ons Privacybeleid, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de Services. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen (zie "Wijzigingen in deze voorwaarden" hieronder). Voorwaarden. DEZE VOORWAARDEN EN ONS PRIVACYBELEID VORMEN EEN BINDENDE OVEREENKOMST TUSSEN U EN CULTURELE STYLE WEEK.

Gevolgen van niet-naleving

Uw niet-naleving van de Voorwaarden kan leiden tot opschorting of beëindiging van uw account en/of toegang tot de Diensten en kan u blootstellen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

 

LEEFTIJDSBEPERKING

U moet ten minste 13 (dertien) jaar oud zijn om deze website of enige hierin opgenomen services te gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 13 jaar oud bent en wettelijk akkoord kunt gaan met deze overeenkomst. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van uw leeftijd.

 

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE

Af en toe kan er informatie op de website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met gebruikersbeschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Algemene voorwaarden aan te brengen. We zijn niet verplicht om informatie op de website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of vernieuwingsdatum op de website worden toegepast om aan te geven dat alle informatie op de website of services is gewijzigd of bijgewerkt. Zorg ervoor dat u elke keer dat u onze site gebruikt de toepasselijke voorwaarden controleert, zodat u begrijpt welke voorwaarden van toepassing zijn. U bent onderworpen aan en wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van en te hebben aanvaard, de wijzigingen in eventuele herziene voorwaarden door uw voortdurende gebruik van de site na de datum waarop dergelijke herziene voorwaarden zijn geplaatst.

 

AANVAARDBAAR GEBRUIK

U stemt ermee in de Website of Services niet te gebruiken voor enig onwettig doel of enig doel dat verboden is onder deze clausule. U stemt ermee in de website of services niet te gebruiken op een manier die de website, services of algemene zaken van culturalstyleweek.com zou kunnen schaden.

 • U stemt er verder mee in de Website of Diensten niet te gebruiken:

 • Om anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van een persoon te schenden.

 • Om een van onze intellectuele eigendomsrechten of een derde partij te schenden.

 • Om computervirussen of andere software te uploaden of anderszins te verspreiden die de eigendommen van een ander kunnen beschadigen.

 • Om fraude te plegen.

 • Om deel te nemen aan onwettig gokken, sweepstakes of piramidespelen of deze te creëren.

 • Om obsceen of lasterlijk materiaal te publiceren of te verspreiden.

 • Om materiaal te publiceren of te verspreiden dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie jegens welke groep dan ook.

 • Om onrechtmatig informatie over anderen te verzamelen.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

U stemt ermee in dat de website en alle door ons geleverde diensten eigendom zijn van Cultural Style Week, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en ander intellectueel eigendom ("Ons IP"). U stemt ermee in dat wij eigenaar zijn van alle rechten, aanspraken en belangen in en op Ons IP en dat u Ons IP niet zult gebruiken voor onwettige of inbreukmakende doeleinden. U stemt ermee in om onze IP op geen enkele manier te reproduceren of te verspreiden, inclusief elektronisch of via registratie van nieuwe handelsmerken, handelsnamen, servicemerken of Uniform Resource Locators (URL's), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 • Om de website en services voor u beschikbaar te stellen, verleent u ons hierbij een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het kopiëren, weergeven, gebruiken, uitzenden, verzenden en het maken van afgeleide werken van alle inhoud die u publiceert, uploadt of anderszins maakt beschikbaar voor de website ("uw inhoud"). We claimen geen verdere eigendomsrechten op uw Inhoud.

 • Als u van mening bent dat een van uw intellectuele eigendomsrechten is geschonden of anderszins is geschonden door het plaatsen van informatie of media door een andere van onze gebruikers, neem dan contact met ons op en laat het ons weten.

 

VRIJWARING

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, stemt u ermee in om Cultural Style Week en zijn gelieerde ondernemingen en/of gerelateerde entiteiten, direct of indirect, huidig, voormalig of toekomstig, en zijn en hun respectievelijke huidige, voormalige of toekomstige functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden en gerelateerde derde partijen (elk een "Gevrijwaarde Partij"), voor alle claims, rechtsvorderingen, schulden, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten) met betrekking tot of voortvloeiend uit een claim van derden dat (a) uw gebruik van of onvermogen om de Services te gebruiken, (b) door u geplaatste berichten van gebruikers, (c) uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of (d) uw overtreding van toepasselijke wetten, regels of voorschriften, behalve voor zover veroorzaakt door een onwettige of nalatige handeling of nalatigheid door Cultural Style Week. Cultural Style Week behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anderszins onderhevig is aan schadeloosstelling door u, in welk geval u volledig zult samenwerken met Cultural Style Week bij het doen gelden van alle beschikbare verdedigingen. Een Gevrijwaarde Partij kan op eigen kosten en kosten deelnemen aan de verdediging door een raadsman van haar eigen keuze. U zult geen vordering schikken die een nadelige invloed heeft op een Gevrijwaarde Partij of enige verplichting of aansprakelijkheid oplegt aan een Gevrijwaarde Partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gevrijwaarde Partij.

 

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U begrijpt en stemt ermee in dat wij (A) de juistheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid van de door ons of door derden vermelde informatie niet garanderen; en (B) is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door ons of een derde partij is geplaatst. U zult uw beoordelingsvermogen, voorzichtigheid en gezond verstand gebruiken bij het evalueren van mogelijke methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of een derde partij wordt verstrekt.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolgschade of enige andere vorm van verlies of schade die kan worden geleden door een gebruiker die de Culturalstyleweek.com-website gebruikt, inclusief verlies van gegevens of informatie of enige vorm van financieel of fysiek verlies of schade .

In geen geval zal Cultural Style Week, noch zijn eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen verantwoordelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, veelbewogen of voorbeeldige kosten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengsten, cijfers , gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van (i) uw gebruik van of toegang tot of het niet openen of gebruiken van de Service; (ii) enig gedrag of inhoud van een derde partij op de Service; (iii) alle inhoud verkregen via de Service; en (iv) onwettige toegang tot, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, al dan niet gebaseerd op garantie, overeenkomst, binnenlandse fout (inclusief onvoorzichtigheid) of enig ander wettig concept, ongeacht of we ons bewust waren van de mogelijkheid van dergelijke schade, en zelfs als een hierin uiteengezette remedie is ontstaan om het belangrijke doel ervan te verijdelen.

 

WIJZIGING & VARIATIE

We kunnen van tijd tot tijd en op elk moment zonder kennisgeving aan u deze Overeenkomst wijzigen. U stemt ermee in dat wij het recht hebben om deze Overeenkomst te wijzigen of om het even welke inhoud hierin te herzien. U stemt er verder mee in dat alle wijzigingen aan deze Overeenkomst onmiddellijk na plaatsing op de Website volledig van kracht zijn en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze Overeenkomst zullen vervangen, tenzij er specifiek naar eerdere versies wordt verwezen of deze zijn opgenomen in de laatste wijziging of variatie van deze overeenkomst.

 

GEEN GARANTIES

U stemt ermee in dat uw gebruik van de website en diensten voor uw eigen risico is en dat alle door ons geleverde diensten op een "as is"-basis zijn. Wij wijzen hierbij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en de impliciete garantie van verkoopbaarheid. We geven geen garanties dat de website of services aan uw behoeften zullen voldoen of dat de website of services ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn. We geven ook geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van enige informatie op de Website of verkregen via de Diensten. U stemt ermee in dat alle schade die u kan oplopen, via uw computersysteem of als gevolg van het verlies van uw gegevens door uw gebruik van de website of diensten, uw eigen verantwoordelijkheid is en dat wij niet aansprakelijk zijn voor dergelijke schade of verlies.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u kan oplopen als gevolg van uw gebruik van de website of diensten, voor zover toegestaan door de wet. Dit gedeelte is van toepassing op alle claims van u, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of inkomsten, gevolgschade of punitieve schade, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, fraude of onrechtmatige daad van welke aard dan ook.

 

SCHEIDBAARHEID

Als wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Algemene voorwaarden, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele overige bepalingen.

 

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie over de voorwaarden of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie, kunt u dit doen via deNeem contact opof mail ons ophelp@culturelestijlweek.com  

 

Culturele stijlweek 

Verenigd Koninkrijk 

 

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 13 januari 2022

bottom of page